gekocht woorden van

naar

Wat betreft

Service voorwaarden

Vertaling gebruikersvoorwaarden

 

 1. Definities

"Scrybs BV" is een geregistreerd bedrijf [72216336] in Nederland met het geregistreerde adres op 41 Laplacestraat, Amsterdam, 1098 HR, dat zich bezighoudt met het regelen van vertaaldiensten voor klanten die dergelijke diensten nodig hebben.

" Cliënt ": Elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie Scrybs nodig is in termen van deze overeenkomst om vertalingen te leveren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van te Scrybs alle werken, met inbegrip van materialen die de context van de vertaling en eventuele andere materialen die nodig zijn om Scrybs in staat om te presteren in termen van de overeenkomst te beschrijven. De klant moet er rekening mee dat de kwaliteit van de vertalingen noodzakelijk zijn afhankelijk van de kwaliteit van de instructies van de cliënt om Scrybs.

" Werken ": Elke vorm van proza ​​of literatuur die vertaling van de ene taal vereist in de andere.

" Vertaalwerk "Omvatten alle vertalingen en andere elementen van de begeleidende tekst en de gegevens die door Scrybs aan de klant met betrekking tot het werk.

"Geschreven" of "Schriftelijk" zal alle communicatie in elektronische vorm omvatten

 1. Aanbod en aanvaarding:

2.1 De klanten vragen voor vertalingen worden opgenomen in schriftelijke verzoeken om offertes;
2.2 Scrybs kan de klant een schriftelijke offerte verstrekken;
2.3 Aanvaarding door de klant geschiedt door middel van een schriftelijke inkooporder waarin de aanvaarding van de offertes van Scrybs wordt bevestigd en wordt bindend voor de partijen zodra deze schriftelijk door Scrybs zijn bevestigd;
2.4 Volledige details van het beoogde doel van de vertaling van het werk worden vermeld in de inkooporder van de klant, zoals Scrybs redelijkerwijs nodig heeft om aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen.
2.5 De klant is als enige verantwoordelijk voor het leveren van het werk (en) aan Scrybs inclusief alle andere benodigde materialen bij het verstrekken van de schriftelijke bestelling. Hoewel Scrybs advies kan geven over de te leveren materialen, begrijpt de klant dat de nauwkeurigheid van de vertaling afhangt van de kwaliteit en volledigheid van het werk en de geleverde materialen.

 1. Overeengekomen termijn voor een vertaling:

3.1 De bestelling is afgegeven door de opdrachtgever de termijn waarbinnen de vertaling te worden omschreven. Scrybs stelt alles in het werk om de deadline van de klant te voldoen, maar het is te begrijpen dat een dergelijke onderneming is gebaseerd op de beste schattingen Scrybs 'en Scrybs kunnen niet garanderen dat een exacte levertijd of datum. Tijdige levering is de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden
3.2 De klant zal elke urgente vertaling specificeren die vereist is in zijn bestelling en in het geval van overuren of extra kosten die door Scrybs worden gemaakt, zal daarom een spoedvergoeding van ten minste 50% in rekening worden gebracht;
3.3 De klant kan elke bestelling annuleren mits Scrybs de bestelling nog niet bij een vertaler heeft geplaatst. Zodra de bestelling is ontvangen en Scrybs de vertaler heeft geïnstrueerd, worden er geen annuleringsrestituties of betalingskredieten onderhouden
3.4 Vertalingen worden op dezelfde manier en naar de klant verzonden als de klant de oorspronkelijke bestelling heeft geplaatst

 1. Prijzen en betalingsvoorwaarden:

4.1 Scrybs is een handelsnaam van Buyers United BV, een in Nederland geregistreerde rechtspersoon, en is geregistreerd voor BTW in Nederland onder nummer NL 8222.95.593.B.01. Alle prijzen van Scrybs zijn exclusief BTW. Scrybs past de geldende wetgeving als volgt toe;

(a) Een klant (ongeacht of het gaat om een ​​rechtspersoon of een individuele "klant") met een vestiging in Nederland, ongeacht of hij al dan niet btw-plichtig is, wordt geheven van 21%;

(B) Een klant wiens plaats van het bedrijfsleven is binnen de EU en die het bewijs van de btw biedt
registratie is vrijgesteld van het betalen van btw;

(C) Een klant die er hun bedrijf binnen de EU en die geen BTW geregistreerd zal worden geheven op het land van de respectieve BTW-tarief;

(D) Een klant wiens bedrijf is gevestigd buiten de EU zijn vrijgesteld van het betalen van btw.

De klant verantwoordelijk voor het verstrekken Scrybs met alle nodige documentatie om Scrybs in staat te stellen de uitvoering van het voorgaand en staat in voor de juistheid van deze informatie zal zijn.
4.2 Betaling dient onmiddellijk door de klant te geschieden na aanvaarding door Scrybs zoals hierboven bepaald.
4.3 Alle betalingen zijn in Britse ponden, Amerikaanse dollars of euro's en worden op de rekening van Scrybs bij PayPal of Stripe overgemaakt.

 1. Aansprakelijkheid:

5.1 de klant begrijpt dat de vertaling geen exacte wetenschap is en dat van tijd tot tijd zullen fouten. Zodra het Scrybs heeft de vertaalde werken geleverd, dient de klant schriftelijk (geven duidelijk de aard van de vermeende gebreken) binnen 7 dagen. Scrybs niet verdient dergelijke klacht binnen 7 dagen, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. Scrybs naar eigen goeddunken moet bepalen dat de klacht gerechtvaardigd is, cliënt is niet gerechtigd de bestelling te annuleren, maar Scrybs verbindt zich ertoe om het verhelpen van het gebrek binnen een redelijke termijn.
5.2 Hoewel Scrybs alle voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat elke vertaling correct is, aanvaardt Scrybs geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade die de klant kan lijden als gevolg van een gebrek in zijn vertalingen. De klant vrijwaart hierbij uitdrukkelijk Scrybs voor elke aansprakelijkheid die de kosten van de vertaling overschrijdt. Een dergelijke vergoeding omvat alle schade die direct of indirect is toe te schrijven aan nalatigheid of nalatigheid van Scrybs, zijn werknemers of vertalers.

 1. Non-disclosure:

6.1 Scrybs verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat elke vertaler die werkt op elke kwestie ingediend door de klant in een passende non-disclosure overeenkomst invoert;
6.2 Scrybs zal zich naar beste vermogen inspannen om een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst met zijn vertalers af te dwingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies veroorzaakt door de vertalers van dergelijke geheimhoudingsverplichtingen.

 1. Aanstootgevend of illegaal onderwerp:

7.1 Scrybs mag niet worden verplicht tot vertalingen worden gemaakt van alle aangelegenheden die beledigend of onwettig

 1. Copyright:

8.1 de cliënt garandeert dat het auteursrecht die in alle werken en materialen die het levert aan Scrybs voor vertaling vesten in de client of de client een vergunning heeft voor het exploiteren van dergelijke copyright. De klant vrijwaart Scrybs tegen elke aanspraak van een derde partij die voortvloeien uit auteursrecht in enig materiaal verstrekt door de client vesting in dergelijke derde partij;
8.2 Het auteursrecht dat blijft bestaan in enig werk dat aan Scrybs ter vertaling wordt geleverd, blijft te allen tijde eigendom van de klant;

 1. Openbaarmaking

De client wordt ervan uitgegaan dat de verplichting tot herziening van alle vertalingen zorgvuldig door voordat publicatie voor gebruik. Scrybs zal geen aansprakelijkheid van welke aard die voortvloeit uit de openbaarmaking door de klant zonder dergelijk onderzoek worden vergoed.

 1. Gehele overeenkomst

Deze overeenkomst kan vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen en niet worden gewijzigd of gewijzigd tenzij schriftelijk, elektronisch ondertekend door beide partijen. De klant erkent dat geen representaties hebben aangebracht dan die hierin.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

De overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en de Nederlandse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie om geschillen tussen de partijen met betrekking tot de overeenkomst te beslechten.

 

Scrybs Saas Terms of Service

 

 1. Introductie

1.1 Scrybs is een website biedt multifunctionele vertaaltools en andere aanverwante diensten.
1.2 Door Scrybs-services te gebruiken, erkent u dat deze de service van tijd tot tijd kan wijzigen wanneer deze wordt aangepast, verfijnd en toegevoegd om te voldoen aan veranderende behoeften van de eindgebruiker en door voortdurende softwareontwikkelingen. We kunnen daarom onze services, inhoud of functies zonder voorafgaande kennisgeving stoppen, opschorten, wijzigen of verwijderen.
1.3 Bovendien erkent u dat er omstandigheden zijn die zowel binnen als buiten onze controle liggen bij het beheer en onderhoud van de Scrybs-website. Hoewel alles in het werk zal worden gesteld om blijvende toegang tot onze services te garanderen, erkent u dat de service om welke reden dan ook kan worden onderbroken, opgeschort of beëindigd. Scrybs behoudt verder het recht om de service of toegang tot de service te weigeren aan een persoon of account op elk gewenst moment, om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken.

 1. Registratie

2.1 registratie is een vereiste voor het gebruik van Scrybs diensten. Zodra u een geregistreerde gebruiker bent, neemt Scrybs geen verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die zich voordoen onder uw account. U blijft verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van uw website tijdens het gebruik van de diensten van de Scrybs.
2.2 Als geregistreerde gebruiker moet u zorgvuldig alle inhoud en communicatie overwegen die u wilt delen of beschikbaar stellen aan het publiek, waarvoor u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk bent.

 1. Merkgebonden rechten

3.1 De naam en het logo van Scrybs zijn het intellectuele eigendom van Scrybs en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van Nederland en andere Berner Conventie landen. U mag geen handelsmerken, logo's, domeinnamen of andere kenmerken van het merk van Scrybs gebruiken.

 1. Licentie voor het gebruik en de toegang tot de dienst

4.1 Scrybs verleent u een niet-overdraagbaar, niet-exclusieve, beperkte en herroepbare licentie voor het gebruik van de service, zijn deze voorwaarden en bepalingen
4.2 Alle nieuwe functies die Scrybs kiest om op te nemen die haar huidige service op welke manier dan ook verbeteren of aanvullen (inclusief nieuwe tools en middelen), zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Als u Scrybs-services blijft gebruiken na deze wijzigingen, wordt u geacht in te stemmen met deze wijzigingen.
4.3 Deze licentie wordt op geen enkele manier geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van Scrybs-rechten als eigenaar van het intellectuele eigendom dat aan zijn service is verbonden.
4.4 Elk gebruik of gedrag dat Scrybs beschouwt als misbruik of enige niet-naleving van deze voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw account. Deze bepaling is naar eigen goeddunken van Scrybs.

 1. Softwareservices en gebruik daarvan:

5.1 u zal zitten kundig voor download of plugin en Scrybs softwareservices installeren op uw website. Scrybs diensten zijn beschikbaar voor u om te gebruiken voor een gratis 15 (vijftien) dagproef. Gedurende deze tijd hebt u toegang tot de software beperkte functie.
2.2 Scrybs kan de klant een schriftelijke offerte verstrekken;
2.3 Aanvaarding door de klant geschiedt door middel van een schriftelijke inkooporder waarin de aanvaarding van de offertes van Scrybs wordt bevestigd en wordt bindend voor de partijen zodra deze schriftelijk door Scrybs zijn bevestigd;
2.4 Volledige details van het beoogde doel van de vertaling van het werk worden vermeld in de inkooporder van de klant, zoals Scrybs redelijkerwijs nodig heeft om aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen.
2.5 De klant is als enige verantwoordelijk voor het leveren van het werk (en) aan Scrybs inclusief alle andere benodigde materialen bij het verstrekken van de schriftelijke bestelling. Hoewel Scrybs advies kan geven over de te leveren materialen, begrijpt de klant dat de nauwkeurigheid van de vertaling afhangt van de kwaliteit en volledigheid van het werk en de geleverde materialen.
3.2 De klant zal elke urgente vertaling specificeren die vereist is in zijn bestelling en in het geval van overuren of extra kosten die door Scrybs worden gemaakt, zal daarom een spoedvergoeding van ten minste 50% in rekening worden gebracht;

 1. Beëindiging van de diensten door Scrybs

6.1 Scrybs behoudt zich het recht om te beëindigen, schorten toegang of welke inhoud dan ook in de service zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid en voor welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de schending van deze voorwaarden of de schending van de toepasselijke wetgeving.
3.3 De klant kan elke bestelling annuleren mits Scrybs de bestelling nog niet bij een vertaler heeft geplaatst. Zodra de bestelling is ontvangen en Scrybs de vertaler heeft geïnstrueerd, worden er geen annuleringsrestituties of betalingskredieten onderhouden

 1. Uitval van diensten door gebruiker

7.1 de gebruiker kan de licentie met Scrybs op elk gewenst moment annuleren. De licentie zal beëindigen op het einde van de kalendermaand van de annulering.
3.4 Vertalingen worden op dezelfde manier en naar de klant verzonden als de klant de oorspronkelijke bestelling heeft geplaatst

 1. Professionele vertaaldiensten

U vindt de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot Scrybs professionele vertaaldiensten in de juridische voorwaarden die onmiddellijk voorafgaat aan of Saas voorwaarden.

 1. Service Level Agreement ("SLA")

9.1 Scrybs biedt ondersteuning aan haar gebruikers op zowel een e-mail en online chat-basis.
registratie is vrijgesteld van het betalen van btw;
4.2 Betaling dient onmiddellijk door de klant te geschieden na aanvaarding door Scrybs zoals hierboven bepaald.

 1. Beperking aansprakelijkheid Disclaimer

10.1 Scrybs geeft geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet of statutair, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot alle aangelegenheden die uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot softwareservices, professionele vertaaldiensten, Gemeenschap vertaaldiensten en machine translation services, tenzij uitdrukkelijk hierin. U erkent dat Scrybs niet dat de toegang tot de websites van de vertaling garandeert en vertaalde inhoud ononderbroken, zonder gebrek en fout, absoluut veilig, of zonder infiltratie of compromis van beveiligingssystemen zullen, tenzij uitdrukkelijk voor.
4.3 Alle betalingen zijn in Britse ponden, Amerikaanse dollars of euro's en worden op de rekening van Scrybs bij PayPal of Stripe overgemaakt.
5.2 Hoewel Scrybs alle voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat elke vertaling correct is, aanvaardt Scrybs geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade die de klant kan lijden als gevolg van een gebrek in zijn vertalingen. De klant vrijwaart hierbij uitdrukkelijk Scrybs voor elke aansprakelijkheid die de kosten van de vertaling overschrijdt. Een dergelijke vergoeding omvat alle schade die direct of indirect is toe te schrijven aan nalatigheid of nalatigheid van Scrybs, zijn werknemers of vertalers.
6.2 Scrybs zal zich naar beste vermogen inspannen om een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst met zijn vertalers af te dwingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies veroorzaakt door de vertalers van dergelijke geheimhoudingsverplichtingen.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

De overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en de Nederlandse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie om geschillen tussen de partijen met betrekking tot de overeenkomst te beslechten.