gekocht woorden van

naar

Wat betreft

vertaler Overeenkomst

 1. Invoering

Deze overeenkomst bevat de voorwaarden waarop u, " vertaler "En Scrybs is een handelsnaam van Buyers United BV, een rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd, is het daarmee eens en is een vereiste voor uw levering van vertaaldiensten aan Scrybs. Door dit document elektronisch te ondertekenen, gaat u akkoord met de volgende bepalingen en voorwaarden:

 1. De aard van uw diensten:

2.1 Je wordt verplicht om een ​​vertaling van de werken aan u om de tijd door Scrybs verzonden van tijd te geven.

2.2 Indien uw vertaling niet Scrybs 'normen voldoet, dan in het goeddunken van Scrybs kan deze overeenkomst onmiddellijk te annuleren;

2.3 U begrijpt ten volle dat de tijd is van de essentie en je verbinden zich ertoe de vertaaldienst onmiddellijk beginnen na ontvangst van een instructie van Scrybs en de vertaling te voltooien en terug te sturen naar Scrybs in elektronische vorm binnen de raming tijdsbestek voor elke vertaling.

2.4 Het is belangrijk om te begrijpen dat Scrybs heeft een deadline halen opgelegd door de opdrachtgever en je bent dus verplicht een werk voor vertaling niet te accepteren als je niet zeker weet of je het zal eindigen in de tijd.

 1. Plicht om de vlag vertalingen die problemen hebben:

3.1 Indien u problemen met enige werken die je moet vertalen Neem dan markeren het werk, hetzij door te mailen translators@scrybs.com of het plaatsen van een support ticket.

3.2 Voorbeelden van "problemen"Zijn:

(A) De verkeerde taal werd besteld

(B) Het aantal woorden is onjuist

(C) De inhoud is pornografisch of kan beledigen.

 1. Scrybs verplichtingen:

4.1 Scrybs verbindt zich ertoe om u te helpen op de volgende manieren:

(A) de klant moet Scrybs 'een klacht met betrekking tot uw vertaling, zal Scrybs onmiddellijk de klacht te onderzoeken en geven u een kans om daarop te reageren;

(B) Scrybs behoudt het recht om naar eigen goeddunken uit te spreken over de kwestie van de ontevreden klanten waarin ook het annuleren van dit werk opdracht.

 1. Vergoeding:

5.1 Scrybs verbindt zich ertoe om u te betalen via Paypal nadat de klant de order heeft goedgekeurd. Het te betalen bedrag is duidelijk zichtbaar wanneer de taak wordt geplaatst;

 1. Copyright werkstuk:

6.1 U begrijpt dat u, als auteur van de vertaling, in termen van Engels recht de oorspronkelijke eigenaar van de auteursrechten in en om de vertaling. Je verbinden zich ertoe om dergelijke auteursrechten te Scrybs toe te wijzen wanneer u de vertaling door middel van een elektronische handtekening in de vorm van de bijlage bij deze verordening aangegeven OPDRACHT VAN COPYRIGHT samen met uw vertaling.

 1. Onafhankelijke aannemer:

7.1 U begrijpt dat u door Scrybs wordt gemandateerd als zelfstandig ondernemer en niets in deze overeenkomst zal worden uitgelegd dat zij u te karakteriseren als een agent werknemer of vertegenwoordiger van Scrybs. Scrybs zal voorts dragen geen verantwoordelijkheid jegens u als werknemer ten aanzien van de arbeidsmarkt wetten van enig rechtsgebied dan ook. Je zult jezelf vertrouwd te maken met uw fiscale verantwoordelijkheden in het rechtsgebied waarin u woont en je verbinden zich ertoe die als zelfstandige rechten en belastingen te betalen als van toepassing kunnen zijn in een dergelijke jurisdictie. Scrybs is niet verantwoordelijk noch zal u elke werkgever gesponsorde profiteert van Scrybs schadeloosstelling en non-disclosure agreement te ontvangen:

(A) U begrijpt dat het een uitdrukkelijke voorwaarde van deze overeenkomst die u akkoord gaat met Scrybs 'non-disclosure beleid vervat in het bijgevoegde non-disclosure agreement en elektronisch ondertekening van deze overeenkomst wordt u automatisch gebonden aan een dergelijke non-disclosure agreement;

(B) U stemt ermee vrijwaren Scrybs, haar bestuurders, functionarissen en werknemers tegen alle aansprakelijkheden van welke aard dan ook, direct of indirect ontstaat als gevolg van uw nalatigheid, roekeloos of opzettelijke onrechtmatige handelingen die voortvloeien uit een schending van het non-disclosure agreement of van enige andere verplichting die bij u in de toepasselijke rechtsgebied waar u woont of werkzaamheden waarvoor Scrybs uiteindelijk aansprakelijk wordt gesteld kan worden opgelegd.

 1. Hele overeenkomst:

8.1 U gaat ermee akkoord dat geen uitspraken zijn gedaan om u andere dan die welke in deze overeenkomst en gaat u ermee akkoord dat er geen wijziging van deze overeenkomst is geldig tenzij het schriftelijk en elektronisch ondertekend door uzelf en Scrybs.

 1. Toepasselijk recht:

9.1 Deze overeenkomst, de geheimhoudingsovereenkomst en de overeenkomst tot overdracht worden beheerst door Nederlands recht en de Nederlandse gerechten hebben niet-exclusieve jurisdictie om uitspraak te doen in geschillen tussen partijen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

 1. Non-disclosure overeenkomst:

Deze non-disclosure overeenkomst is een integraal onderdeel van het bestuur akkoord:
10.1 Scrybs is van plan informatie bekend te maken in de vorm van een geschreven werk (' de vertrouwelijke informatie ") aan de vertaler met het oog op het inschakelen van de vertaler te maken van een vertaling van het werk namens Scrybs en haar cliënt;
10.2 De vertaler verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan het vertalen daarvan;
10.3 De vertaler verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie veilig te houden en niet aan derden bekend te maken;
10.4 De verbintenissen in clausules 10.2 en 10.3 hierboven zijn van toepassing op alle vertrouwelijke informatie die door Scrybs aan de vertaler wordt bekendgemaakt, ongeacht de manier of vorm waarin deze wordt bekendgemaakt of vastgelegd, maar ze zijn niet van toepassing op:

(a) alle informatie die is of in de toekomst komen in het publieke domein (tenzij ten gevolge van de schending van deze overeenkomst);

(b) informatie die al is bekend dat de Vertaler en die niet onderworpen aan enige verplichting van vertrouwen was voordat het werd doorgegeven aan de vertaler door Scrybs.

 1. Niets in deze overeenkomst zal verhinderen dat de vertaler maken van eventuele openbaarmaking van vertrouwelijke inlichtingen door de wet of door elke bevoegde autoriteit.
 1. De vertaler zal terugkomen alle exemplaren en de vertrouwelijke gegevens registreren (of op papier of in elektronische vorm) Scrybs en zal niet behouden alle kopieën of de records van de vertrouwelijke informatie.
 1. Noch verleent deze overeenkomst noch de levering van vertrouwelijke informatie de vertaler het belang van elke vergunning of recht ten aanzien van enig intellectueel eigendomsrecht van Scrybs opslaan in en om de auteursrechten die in de vertaling gemaakt door de vertaler.
 1. De ondernemingen in clausules 10.2 en 10.3 zal voor onbepaalde tijd van kracht blijven.